Behandeling


Psychische klachten kunnen je onzeker maken. Lukt het om er zelf – met of zonder hulp – bovenop te komen, dan maken ze je ook sterker. Wanneer je beter begrijpt waar je last van hebt en waar bepaalde gedachten en gevoelens vandaan komen, kan je er vaak beter mee omgaan. Inzicht in de problematiek helpt vervolgens te voorkomen dat klachten in de toekomst terugkomen.

Het eerste gesprek, intake genoemd, staat in het teken van wederzijdse kennismaking en om te ervaren of je je veilig en begrepen voelt. Hierbij wordt diagnostisch in kaart gebracht hoe je leven er momenteel uit ziet en waar je tegenaan loopt, om dat vervolgens te formuleren in de hulpvraag: “wat hoop je bij de psycholoog te zullen vinden?” Voor het verkrijgen van een beter inzicht kan je gevraagd worden om één of meerdere vragenlijsten in te vullen.
Na deze klachteninventarisatie en het helder krijgen van de hulpvraag zal een behandelplan voorgesteld worden. Dat plan vormt de leidraad van de gesprekken (waarbij online gesprekken tot de mogelijkheid behoren). Mogelijk worden huiswerk- en/of registratieopdrachten voorgesteld om -buiten de sessies om- meer inzicht en grip op gedachten en gevoelens te krijgen. Dit gebeurt uiteraard in overleg.

In de behandeling kunnen verschillende behandel- of therapiemethoden worden gebruikt. Sommige behandelmethoden richten zich meteen op het aanpakken van de klacht, andere concentreren zich sterker op de achter de klacht liggende problematiek. Welke behandelwijze wordt gebruikt hangt af van de soort klacht, de omstandigheden waarin de cliënt leeft, en de draagkracht die iemand heeft. Natuurlijk speelt ook de persoonlijke voorkeur van de cliënt een rol. Mijn werkwijze is eclectisch van aard. Hieronder staan een aantal therapiemethoden genoemd die ik gebruik. De opsomming is niet volledig maar het zijn wel de belangrijkste ingrediënten van mijn werkwijze.

Cognitieve gedragstherapie
De cognitieve gedragstherapie maakt gebruik van het feit dat denken en voelen elkaar sterk beïnvloeden. Er wordt in deze benadering gekeken naar de gedachten en gevoelens tijdens gebeurtenissen. Wat maakt dat je voelt wat je voelt en dat je doet wat je doet: waar reageer je op? Deze zogenoemde cognities (gevoelens en gedachten) sturen het gedrag, met positieve en negatieve, korte en lange termijn consequenties als gevolg. Zo kan je met je gedrag (onbewust), je gedachten en gevoelens over jezelf in stand houden. Wanneer dit spanning of somberheid oplevert kan het fijn zijn te kijken of het mogelijk is deze belemmerende gedachten en gevoelens te veranderen, of te herstructureren en je gedrag bij te sturen. Door aandacht te schenken aan die aspecten en door oefenen kan de cliënt leren om zijn problemen te hanteren en op te lossen.

EMDR
EMDR is een methode waarbij op een korte maar intensieve manier beschadigende ervaringen van hun negatieve effecten kunnen worden ontdaan door de hersenen via ogen of oren te activeren tijdens het denken over die negatieve ervaringen (www.EMDR.nl).

Oplossingsgerichte therapie

Deze therapie begint steeds met het eind voor ogen. Wat wil je als cliënt bereiken, waar word je blij van? De cliënt is bepalend voor het succes van oplossingsgerichte therapie. De therapeut helpt hem/haar zijn/haar kracht naar boven te halen en te concretiseren. Er wordt steeds gewerkt vanuit een nieuwsgierige en respectvolle houding. Oplossingsgerichte therapie is goed te combineren met andere, meer probleemgerichte therapieën als gedragstherapie en EMDR.

Wanneer de aanmeldklachten geheel voorbij zijn, of voldoende naar de achtergrond verdwijnen en je merkt dat je weer zelfstandig verder kunt gaan, kunnen en zullen we de gesprekken van het behandeltraject afsluiten. In een afrondend gesprek kunnen we samen terugkijken op en evalueren over de afgelopen periode: waar stond je toen we begonnen met de gesprekken, wat heb je geleerd, wat heeft je geholpen en wat zijn momenteel nog eventuele valkuilen? Dit zijn vragen die dan aan bod kunnen komen en die ook inzichtgevend kunnen zijn voor in jouw toekomst. Om deze reden geschiedt de afronding van het traject bij voorkeur niet telefonisch of schriftelijk. Soms zal ik je vragen mee te werken aan effect onderzoek en/of een tevredenheidsonderzoek.