Tarieven


De kosten voor eerstelijnspsychologische zorg door een GZ-psycholoog worden in principe voor iedereen vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Voor de zekerheid is het raadzaam om je verzekeringspolis te bekijken, of naar de voorwaarden te informeren bij je zorgverzekeraar, om te zien of je klachten in aanmerking komen voor vergoeding. Voorwaarde voor een vergoeding is in ieder geval een verwijzing van je huisarts. Het is belangrijk dat deze verwijsbrief op de eerste afspraak wordt overhandigd, toe wordt gemaild of dat de huisarts deze van te voren opstuurt.

Ik heb in 2021 met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Met CZ, Ohra, Delta Loyd, Nationale Nederlanden en Caresq heb ik géén contract meer afgesloten.

De zorg die de psychologiepraktijk biedt, valt onder Generalistische Basis GGZ. Er worden geen losse sessies gedeclareerd, maar zorgproducten: Onvolledig Behandeltraject (gemiddeld tot 2 sessies, NZA tarief 2021: € 228,04). Zorgproduct Kort (1-5 sessies, NZA tarief 2021: € 522,13), Zorgproduct Middel (6-8 sessies, NZA tarief 2021: € 885,01 ) of Zorgproduct Intensief (9-11 sessies, NZA tarief 2020: € 1.434,96). Het totaal aantal geregistreerde minuten zorg (directe sessie tijd en indirecte tijd zoals voor rapportage, mailwisseling, overleg met derden als huisartsen en bedrijfsartsen) bepaalt het zorgproduct en wordt achteraf aan de hand van de gehele prestatie aan de verzekeraar, of aan de client zelf (wanneer deze is verzekerd bij een verzekeraar met wie ik geen contract heb) gefactureerd.

Houdt rekening met een eigen risico voor alle zorg samen die uit het basispakket wordt vergoed: de kosten voor de behandeling van psychische klachten worden verrekend met je eigen risico.

Tarief Overig ZorgProduct (OZP) en Tarief Zelfbetalers
Het maximum OZP consult tarief voor een sessie  van 45 minuten (plus 15 minuten administratietijd) zonder vergoeding van de zorgverzekeraar is in 2021 vastgesteld door de NZA op € 114,41 per sessie. Het tarief voor zelfbetalers in mijn praktijk is 100 % van dit door de NZA vastgestelde maximumtarief voor de gb-ggz.

Voorwaarden en tarief no-show: 
Het tarief voor een no-show, waarvan sprake is indien een afspraak korter dan 24 uur (of in geval van een afspraak op maandag, korter dan 72 uur) van tevoren wordt afgezegd (per telefoon of e-mail), of wanneer de afspraak niet wordt nagekomen, is € 114,41 per gemiste afspraak. Deze tijd is immers voor je gereserveerd. ‘No shows’ of te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekering.

 

 

 

 

 

Betalingsvoorwaarden:
Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling (en in geval van een afspraak op maandag, 72 uur voor het tijdstip van de behandeling) geannuleerd te worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de cliënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt van € 85 per gemiste afspraak. Deze factuur moet de cliënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.