Praktijkreglement


Verwijzing

Voor een vergoeding van de zorgverzekeraar is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Deze dient de cliënt op te vragen bij de huisarts. De zorgverzekering stelt strikte voorwaarden aan de verwijzing. Het is van belang dat je ervoor zorgt dat de volgende zaken op de verwijzing staan (het is belangrijk om dit te checken en eventueel te laten corrigeren wanneer er informatie mist):

  • Datum verwijzing: deze moet uitgeschreven zijn voordat het eerste gesprek met de psycholoog heeft plaatsgevonden, en mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum gedateerd zijn
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifieke benoeming dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel
  • Een expliciete verwijzing voor een behandeling in de Generalistische Basis-ggz (BGGZ). De huisarts hoeft geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven. Die indicatie geeft de psycholoog.

De verwijsbrief wordt door de cliënt uiterlijk op het eerste gesprek meegenomen, maar mag ook van tevoren door de huisarts, of door de client worden opgestuurd, via een beveiligde mailserver.

Voor een vergoeding door de zorgverzekering is het tevens verplicht de identiteit te verifiëren met behulp van een geldig document, (paspoort, rijbewijs, ID kaart of vreemdelingen document). Vooraf  aan of uiterlijk tijdens het kennismakingsgesprek dienen deze documenten, tezamen met een verzekeringspas overlegd te worden. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn voor rekening van de cliënt.

Behandelprocedure en -frequentie

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 fasen.  Intake: 1 à 2 consulten van maximaal 60 minuten per consult ihkv kennismaking, probleeminventarisatie en diagnostiek. Mogelijk zal voorgesteld worden deel te nemen aan testdiagnostiekvragenlijsten en/of de Routine Outcome Measurement (ROM). Dit instrument wordt gebruikt voor monitoring van de behandeling. De resultaten worden besproken met de cliënt.
Behandeling: nader te bepalen aantal consulten van 45-50 minuten. Hierin worden de indicatiestelling en behandelplan doorgenomen en opgesteld, waarin de hulpvraag en behandeldoelen aan bod komen en vindt behandeling plaats. Er zullen in overleg (t)huiswerkopdrachten worden opgesteld ter bevordering van de behandeling, doordat de client zelf activiteiten ontplooit om de doelen te verwezenlijken. Afsluiting: Afsluitconsult van 45-50 minuten waarbij een evaluatie en terugvalpreventie worden besproken. Vooraf, tussentijds en bij afsluiting kan gevraagd worden om mee te werken aan het invullen van vragenlijsten tbv de klachteninventarisatie en/of klanttevredenheid. 

De gesprekken vinden normaliter eenmaal per week, of per 2 weken plaats, maar dit zal naar de behoefte worden afgestemd. Indien nodig wordt een andere frequentie afgesproken.

In geval van een crisissituatie kan je tijdens werkuren (ma-do, 9-17u) contact met mij opnemen, maar dien je buiten mijn werkuren contact op te nemen met je huisarts of dienstdoende huisarts. In overleg met de huisarts kan dan eventueel de crisisdienst van de GGZ worden ingeschakeld.

Kosten

De zorg die de psychologiepraktijk biedt, valt onder Generalistische Basis GGZ. Iedereen is voor deze zorgproducten verzekerd in het basispakket. Voorwaarde is dat je eerst een verwijzing van de huisarts hebt en er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-5 diagnose).

Ongecontracteerde zorg, waarvan sprake is bij de zorgverzekeraars waarmee geen contract is afgesloten, waaronder CZ, Ohra, Delta Loyd, Nationale Nederlanden en Caresq zal middels een factuur aan de client zelf gedeclareerd worden. De tarieven die voor dergelijke zorg worden gehanteerd zijn de maximale NZA tarieven voor een GZ psycholoog van kwaliteitsstatuut sectie II. Hierin wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van 2 consulttypes:

  • Diagnostiek consult: 60 minuten = €183,44 of 45 minuten =  €159,70
  • Behandel consult:     60 minuten = € 161,46 of 45 minuten = €135,89

Houd rekening met het eigen risico van minimaal €385,- voor alle zorg samen uit het basispakket. De kosten voor de behandeling van psychische problemen worden hiermee verrekend.

Verhindering en No Show

Verhindering dient tenminste 48 uur van te voren en op werkdagen te worden doorgegeven. Voor maandag afzeggen betekent dat dit op vrijdag (tenminste 72 uur van te voren) aangegeven dient te worden. Is een afspraak afgezegd dan wordt de cliënt verzocht zelf contact op te nemen met de therapeut voor het maken van een nieuwe afspraak.

Belangrijk: Voor niet (no show) of te laat afgezegde afspraken, ongeacht de reden, krijgt de cliënt een rekening van 135,89 euro toegezonden. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Het is dus belangrijk om afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden.

Beëindigen

Het beëindigen van de therapie geschiedt bij voorkeur niet telefonisch of schriftelijk; het is van belang dat het laatste gesprek wordt besteed aan afronding. Soms zal gevraagd worden om mee te werken aan effect onderzoek en/of een tevredenheidsonderzoek.

Wijzigingen

Voor de administratieve en financiële verwerking is het noodzakelijk dat alle hierna volgende gegevens bij de therapeut bekend zijn;
Persoonlijke gegevens: naam en voorletters, geboortedatum, burgerservicenummer, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.
Verzekeringsgegevens: maatschappij, polisnaam en polisnummer.
Elke verandering hierin dient tijdig (binnen een week) door gegeven te worden, omdat het anders genoodzaakt kan zijn misgelopen betalingen van declaraties bij de cliënt in rekening te brengen.

Ethiek en privacy

Er wordt gewerkt conform de code van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en diens beroepsethiek wordt gehanteerd in de therapeutische werkzaamheden. Een psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht en dus zal alles wat wordt besproken met een grote vertrouwelijkheid worden behandeld. Zonder expliciete toestemming van de cliënt wordt niemand anders daarvan in kennis gesteld. Deze en andere regels over zorgvuldigheid staan in de beroepscode voor Psychologen.

Daarnaast heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtenrecht Cliënt en Zorgsector), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht.

AVG (Verwerking en bescherming persoonsgegevens)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels, ook voor deze website. De vrijgevestigde psycholoog is vanuit de zorgverzekeringswet verplicht gegevens te registreren die persoonlijk herleidbaar zijn en moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Er zijn mogelijkheden om bezwaar te maken dat de zorgverzekeraar de behandeldiagnose niet onder ogen krijgt. Indien gewenst kan dit worden besproken en worden toegepast. Het privacystatement voor Psychologiepraktijk Marsha Balrak vindt u hier.

Voor communicatie buiten de zittingen om wordt gebruik gemaakt van het beveiligd mailprogramma Cliëntenlogin. 

Dossierbeheer

De gegevens worden in een elektronisch beveiligd online dossier bewaard via de organisatie Winbase en het EPD programma Incura. Dit betreft de indicatiestelling, brieven van en over de cliënt, alsook aantekeningen van de voortgang van de behandeling. De cliënt mag het dossier inzien en fotokopieën maken. De cliënt heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met toestemming van de cliënt, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft de cliënt recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de therapeut. De cliënt mag wel iets aan het dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mogen bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling, of kritiek worden toegevoegd over de manier waarop de situatie is weergeven. De therapeut is verplicht het dossier tot 20 jaar na de behandeling te bewaren. De cliënt heeft het recht het dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken.

Afwezigheid

Indien de praktijk door onvoorziene omstandigheden langer dan 4 weken, of wegens vakantie gesloten is, wordt de cliënt geïnformeerd (en ontvangt de gegevens) over de waarneming van de behandeling door een andere praktijk/instelling. In geval van een crisissituatie dient de cliënt contact op te nemen met de huisarts of dienstdoende huisarts. In overleg met de huisarts kan dan eventueel de crisisdienst van de GGZ worden ingeschakeld.

Klachten

Bij ontevredenheid over de therapeut of over de behandeling, kan dit gezamenlijk worden besproken. De klachten zullen serieus worden genomen en samen zal worden gekeken naar een mogelijke oplossing. Indien dit niet lukt, kan aan de huisarts een verwijzing naar een andere psycholoog worden aangevraagd. Wanneer verondersteld wordt door de cliënt dat er sprake is van een schending van de beroepscode gehouden heb, kan men zich wenden tot de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP: www.lvvp.info). De directe link naar de klachtenpagina is https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

De beroepsvereniging van de vrijgevestigde psychotherapeuten http://www.lvvp.info
De klachtencommissie van de LVVP.
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
Het e-mailadres is: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Kwaliteitsstatuut

De praktijk beschikt over een goedgekeurd Kwaliteitstatuut. Klik hier om deze in te zien.

Akkoordverklaring en algemene voorwaarden aangaande behandeling

Bij het aangaan van de behandeling is het belangrijk kennis te hebben genomen van dit praktijk reglement zodat de juiste informatie tot je beschikking is. Om hier verzekerd van te zijn wordt alle noodzakelijke informatie vooraf aan een eerste gesprek tevens bijgevoegd in een (bevestiging)mail via het beveiligd mailprogramma Cliëntenlogin toegezonden. Met het aangaan van de behandeling verklaar je akkoord te zijn met bovengenoemde zaken. Klik hier voor het document Akkoordverklaring en Algemene voorwaarden aangaande behandeling.