Praktijkreglement


Verwijzing

Voor een vergoeding van de zorgverzekeraar is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Deze dient de cliënt op te vragen bij de huisarts. De zorgverzekering stelt strikte voorwaarden aan de verwijzing. Het is van belang dat je ervoor zorgt dat de volgende zaken op de verwijzing staan (het is belangrijk om dit te checken en eventueel te laten corrigeren wanneer er informatie mist):

  • Datum verwijzing: deze moet uitgeschreven zijn voordat het eerste gesprek met de psycholoog heeft plaatsgevonden, en mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum gedateerd zijn
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifieke benoeming dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel
  • Een expliciete verwijzing voor een behandeling in de Generalistische Basis-ggz (BGGZ)De huisarts hoeft geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven, en hoeft dus niet aan te geven of een cliënt een kort, middel, intensief of chronisch traject nodig heeft. Die indicatie geeft de psycholoog.

De verwijsbrief wordt door de cliënt uiterlijk op het eerste gesprek meegenomen, maar mag ook van tevoren door de huisarts worden opgestuurd.

Voor een vergoeding door de zorgverzekering ben ik tevens verplicht je identiteit te verifiëren met behulp van een geldig document, (paspoort, rijbewijs, ID kaart of vreemdelingen document). Bij het kennismakingsgesprek verzoek ik je deze mee te nemen, tezamen met een verzekeringspas. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn voor rekening van de cliënt.

Kosten

De zorg die de psychologiepraktijk biedt, valt onder Generalistische Basis GGZ. Iedereen is voor deze zorgproducten verzekerd in het basispakket. Voorwaarde is dat je eerst een verwijzing van de huisarts hebt en er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-5 diagnose).

Houd rekening met het eigen risico voor alle zorg samen uit het basispakket. De kosten voor de behandeling van psychische problemen worden hiermee verrekend.

Ethiek en privacy

Ik werk conform de code van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en hanteer diens beroepsethiek in mijn therapeutische werkzaamheden. Een psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht en dus zal ik alles wat ik van je te horen krijg met een grote vertrouwelijkheid behandelen. Zonder jouw toestemming wordt niemand daarvan in kennis gesteld. Deze en andere regels over zorgvuldigheid staan in de beroepscode voor Psychologen.

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels, ook voor deze website. Het privacystatment voor Psychologiepraktijk Marsha Balrak vindt u hier.

Klachten

Wanneer je niet tevreden bent over mij of de behandeling, kan je dat met mij bespreken. Ik zal je klachten serieus nemen en we zullen samen kijken of we een oplossing kunnen vinden. Indien dit niet het geval is, kan je aan de huisarts een verwijzing naar een andere psycholoog vragen. Als je van mening bent dat ik mij niet aan de beroepscode gehouden heb, kan je je wenden tot mijn beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP: www.lvvp.info).

De beroepsvereniging van de vrijgevestigde psychotherapeuten http://www.lvvp.info
De klachtencommissie van de LVVP.
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
Het e-mailadres is: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Frequentie

De gesprekken vinden normaliter eenmaal per week, of per 2 weken plaats. Indien nodig wordt een andere frequentie afgesproken. Een gesprek duurt 45 minuten.

Zelfwerkzaamheid

In de eerste gesprekken worden afspraken gemaakt over de doelen van de therapie en over de manier waarop aan die doelen gewerkt gaat worden. Het is gebruikelijk dat de cliënt ook tussen de zittingen zelf activiteiten ontplooit om de doelen te verwezenlijken. Deze afspraken komen terecht in het behandelplan.

Probleeminventarisatie

In het kennismakingsgesprek zal mogelijk voorgesteld worden deel te nemen aan de Routine Outcome Measurement (ROM). Dit instrument wordt gebruikt voor monitoring van de behandeling. De resultaten worden besproken met de cliënt.
In sommige gevallen is testdiagnostiek geïndiceerd. Je zal dan gevraagd worden vragenlijsten in te vullen of mee te werken aan een interview ter ondersteuning van de behandeling. De uitkomsten hiervan zullen met je worden besproken. Voor dit onderzoek worden de kosten van een therapiezitting in rekening gebracht.

Verhindering

De afgesproken tijd voor een gesprek wordt voor jou persoonlijk gereserveerd. Verhindering dient tenminste 48 uur van te voren en op werkdagen te worden doorgegeven. Voor maandag afzeggen betekent dat dit op vrijdag (tenminste 72 uur van te voren) aangegeven dient te worden. Heb je een afspraak afgezegd of ben je  niet op de afspraak gekomen dan verzoek ik je zelf contact met me op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Belangrijk: Voor niet (no show) of te laat afgezegde afspraken, ongeacht de reden, krijgt de cliënt een rekening van 120,99 euro toegezonden. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Het is dus belangrijk om afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden.

Wijzigingen

Voor de administratieve en financiële verwerking is het noodzakelijk dat alle hierna volgende gegevens bij mij bekend zijn;
Je persoonlijke gegevens: naam en voorletters, geboortedatum, burgerservicenummer, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.
Je verzekeringsgegevens: maatschappij, polisnaam en polisnummer.
Elke verandering hierin dient tijdig (binnen een week) door gegeven te worden, omdat ik anders genoodzaakt ben misgelopen betalingen van declaraties bij je in rekening brengen.

Beëindigen

Het beëindigen van de therapie geschiedt bij voorkeur niet telefonisch of schriftelijk; het is van belang dat het laatste gesprek wordt besteed aan afronding. Soms zal ik je vragen mee te werken aan effect onderzoek en/of een tevredenheidsonderzoek.